คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาดาม ดอกไม้เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ นาคอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ศิลลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ศิลอาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอานนท์ อานันโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุฤทธิ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด อุ่นเจ้าบ้าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ดวงประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สายหยุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย เหลืองประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ คุ้มสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เอมสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีนวล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ