กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววริศรา ก๊กมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพชร เอมสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1