กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัลลภ สุขดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2