ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพิน ภมรกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวัลลภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1