ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพิน ภมรกูล
ครู คศ.3

นายวัลลภ
ครู คศ.1

นายพชร
ครู คศ.2