ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุพิน ภมรกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวัลลภ สุขดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพชร เอมสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1