กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิโรจน์ อานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2