ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิโรจน์ อานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไตรภพ กองจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0