กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสมควร อานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางกลิ่นแก้ว อินตาเพช็ร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1