ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสมควร อานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกลิ่นแก้ว อินตาเพช็ร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1