กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเสาวณี สวยสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ