ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณรงค์ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสาวณี สวยสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1