กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณรงค์ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเสาวณี สวยสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1