กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐานิฏฐ์ พิสิษฐ์เศรษฐ๊
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจรัตน์ ครวญเสนาะ
ครู คศ.1

นางสาวเขมณาภาภรณ์ เม่นสุข
ครูอัตราจ้าง