ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธิดา เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐานิฏฐ์ พิสิษฐ์เศรษฐ๊
ครู คศ.3

นางสาวเบญจรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายณัฏฐพล

นางสาวเขมณาภาภรณ์ เม่นสุข
ครูอัตราจ้าง