ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรีญา คุ้มจิตรรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเอมวดี
ครู คศ.2