กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์
ครู คศ.3