กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1