ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชนี บุญปู่
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์
ครู คศ.3