ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1