คณะผู้บริหาร

นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ สุขดิษฐ์
กลุ่มบุคลากร

นางสาววิรศรา ก๊กมาศ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพชร เอมสกุล
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิโรจน์ อานทอง
กลุ่มบริหารทั่วไป