ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 มัธยมศึกษาปีที่3 ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์
2522 ปวช. วทยาเขตเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยา
29 มี.ค.2545 อนุปริญญา สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ / เอกปฐมวัย
27 มิ.ย.2551 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ /เอกปฐมวัย
2561 ปริญาตรี มหวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2558 ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-25528 โรงเรียนอนุบาลคำนวน ครูผู้สอน
15 กุมภาพันธ์ 2559- 9 มกราคม 2560 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ครูผู้ช่วย
10 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคระ15 (เวียงเก่าแสนภูมิวิทยาประสาท) ครูผู้ช่วย
15 กุมภาพันธ์ 2521 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน (ประชานุเคราะห์) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 1. ครูดีศรีบ้านบึง พ.ศ.2557
2 รางวัลครูดีศรีบ้านบึง ประจำปีการศึกษา 2559
3 ปี 2546 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (นายทักษิณ ชินวัตร นายก รมต. ลงนาม)
4 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์