ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ กล่อมจิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑา นิลวดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ เงินเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2556- 1 พฤศจิกยน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ชื่นเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชน หน่อมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 - 8 ธันวาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ อานทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม - ปัจจุบัน