พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.        พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสามารถจัดทำวิจัยในชั้นเรียน นำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

4.        พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

5.        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย

6.        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย/ เป้าประสงค์

1.         นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.         นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย มีสุนทรียภพาทางศิลปะ ดนตรี และสิ่งแวดล้อม

3.         นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพของตนเอง  มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้

4.         มีหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้

5.         ครูมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน บรรลุตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

กลยุทธ์

            ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างนักเรียน.ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.1                   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.1    พัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

2.2    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพ ครูแ ละบุคลากรในโรงเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

            จิตอาสา   มารยาทดี   มีระเบียบ

 

จิตอาสา   คือ  การมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน สังคม ด้วยความกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

มารยาทดี  คือ  กิริยา วาจา ที่เรียบร้อย ภาพลักษณ์ของผู้ที่พบเห็น คือ เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย มีความนอบน้อม ยิ้มไหว้ทักทาย

 

มีระเบียบ    คือ  ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ภาพลักษณ์ของผู้ที่พบเห็น คือ

1.                  เดินเป็นแถว มีระเบียบเรียบร้อย

2.                 วางรองเท้าเป็นระเบียบ ถูกที่

3.                  เข้าแถวซื้ออาหารและส่งของ ไม่แย่งกัน

4.                 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.        รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2.        ซื่อสัตย์สุจริต

3.        มีวินัย

4.        ใฝ่เรียนรู้

5.        อยู่อย่างพอเพียง

6.        มุ่งมั่นในการทำงาน

7.        รักความเป็นไทย

8.        มีจิตสาธารณะ