วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

            มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

            กุสลสฺสูปสมปทา   แปลว่า  จงทำแต่ความดี