ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
           
โรงเรียนวังสำโรง  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  20 มีนาคม  2521 โดยความคิดริเริ่มของนายอำเภอตะพานหิน(นายสำรวย ธรรมวิภาค)และศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน(นายกระแสร์ เภาอ่อน)  และประชาชนในเขตตำบลวังสำโรง ตำบลวังหว้าและตำบลคลองคูณได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบทรงไทยด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน 99,000 บาท  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2521 มีนักเรียน  2  ระดับชั้นคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.)โดยรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ.3)รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนายสุวรรณ กล่อมจิต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และมีครูปฏิบัติการสอน  4  คน  และเมื่อปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนวังสำโรงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า  เนื่องจากประชาชนในเขตชุมชนทั้งสองตำบล  คือ ตำบลวังสำโรงและตำบลวังหว้า   มีความต้องการให้มีชื่อทั้งสองตำบลอยู่ในชื่อของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2539  โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า  ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
             โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า  ตั้งอยู่ที่เลขที่  180  หมู่ที่ 3 ตำบลวังสำโรง  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก
                                    1.นายตุ่น    พุทธา           บริจาคที่ดิน จำนวน  11 ไร่  -   งาน   6  ตารางวา
                                    2.นายสาย  คันทะคง        บริจาคที่ดิน  จำนวน  -  ไร่  3  งาน  46 ตารางวา
                                    3.นางมาลี  วัชรนุกูลเกียรติ บริจาคที่ดิน  จำนวน  27 ไร่ –  งาน  32  ตารางวา
                        ต่อมาหน่วยงานทางราชการได้เข้ามาดำเนินการรางวัดที่ดิน  พบว่าโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 53  ไร่  3  งาน 80  ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นแปลง หมายเลข  พจ.556  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                   ทิศเหนือ      จดที่ดิน     นายตี๋   ติ้งฉิ่น
                   ทิศใต้          จดถนนสายตะพานหิน-วังสำโรง
                   ทิศตะวันออก จดคลองสาธารณประโยชน์(คลองช้าง)
                   ทิศตะวันตก   จดที่ดินนายตั๊ก  รัตนวิชัย
              โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ามีอาคารเรียนอาคารประกอบดังนี้
1. พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท สร้างอาคารชั่วคราวแบบ 004  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
2. พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ จำนวน 41,400 บาท สร้างบ้านพักภารโรงแบบมาตรฐานทั่วไป  จำนวน 1 หลัง
3. พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,450,000  บาท สร้างอาคารถาวร แบบ 216 ค ครึ่งหลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
4. พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  150,000 บาท  สร้างบ้านพักครูหลังที่  1  แบบ  2302 ก  จำนวน  1  หลัง
5. พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ จำนวน 210,000 บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
6. พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 2  ห้อง  ที่เหลือเป็นสถานที่โล่งเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ
7. พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณ จำนวน 779,000 บาท สร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27  จำนวน 2 ห้อง
8. พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ จำนวน 90,000 บาท สร้างห้องน้ำห้องส้วมมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง
9. พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ จำนวน 388,000 บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 3  แบบ 206/30 จำนวน 1 หลัง
10. พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ จำนวน 121,000 บาท สร้างบ้านพักภารโรง แบบบ้านพักภารโรง/3 จำนวน 1 หลัง
11. พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ จำนวน 3,335,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล  จำนวน 1 หลัง
12. พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ จำนวน 180,000 บาท สร้างห้องน้ำห้องส้วมนอกอาคาร  จำนวน 1 หลัง
13. พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 20,000 บาท สร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษกใต้ถุนอาคารแบบ 108 ล
14. พ.ศ. 2540 ได้รับงบปฏิรูปการศึกษา จำนวน 140,000 บาท สร้างถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 250 บาท
15. พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 141,000 บาท สร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง
16. พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ขยายห้องโสตทัศนูปกรณ์เป็นห้องกระจกใต้ถุนอาคารหลังที่ 1
17. พ.ศ. 2542 ได้รับเงินทดแทนสิ่งก่อสร้างและเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่า จำนวน 282,550 บาท สร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้า
18. พ.ศ. 2542 ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนและเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 44,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบริเวณหน้าอาคาร 2
19. พ.ศ. 2543 ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 2,500 บาท ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว
20. พ.ศ. 2543 ใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12,000 บาท สร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กทางเข้าห้องน้ำหญิง
21. พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณงบซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท ใช้ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว
22. พ.ศ. 2547 ได้งบประมาณ จำนวน 1,945,000 บาท สร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง
23. พ.ศ. 2548 – 2549 ใช้งบประมาณจากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินบริจาคของประชาชน  และศิษย์เก่า จำนวน 320,000 บาท สร้างซุ้มพระประจำสถานศึกษาประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก
24.พ.ศ. 2551 ใช้งบประมาณจากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินบริจาคของประชาชน และศิษย์เก่า ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว แบบ 004 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน ติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งเพดาน เปลี่ยนระบบไฟฟ้า (ทำเป็นอาคารสำนักงาน)
25. พ.ศ. 2552 นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและเงินสนับสนุนจากชุมชน เป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถนักเรียน จำนวน 1 หลัง กว้าง 35 เมตร ยาว 95 เมตร
26. พ.ศ. 2553 นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและเงินสนับสนุนจากชุมชน เป็นค่าก่อสร้างโรงเก็บน้ำเย็น จำนวน 1 หลัง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร
27. พ.ศ. 2554 นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน งบเงินอุดหนุน และเงินสนับสนุนจากชุมชน จำนวน 252,508 บาท
28. พ.ศ. 2554 นำงบประมาณที่ได้จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินบริจาคจากประชาชน และศิษย์เก่า เงินรายได้สถานศึกษาและงบอุดหนุน จำนวน 154,462 บาท มารื้อย้ายโรงอาหารหลังเก่าซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้ใช้งาน โดยย้ายไปบริเวณด้านข้าง ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องหลังหลาเป็นหลังคาเหล็ก เทคาน เทพื้น
29. พ.ศ. 2554 นำงบประมาณที่ได้จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินบริจาคจากประชาชน ศิษย์เก่า และเงินอุดหนุน จำนวน 148,245 บาท  ต่อเติมโรงอาหารหลังเก่าที่ปรับปรุงใหม่ไปทางทิศตะวันออก จำนวน 2 ห้อง เพื่อทำห้องจริยธรรม
30. พ.ศ. 2554 ใช้เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน เงินบริจาคจากประชาชน และศิษย์เก่า จำนวน 201,200 บาท ปรับปรุงโรงอาหารหลังเก่าที่ปรับปรุงใหม่ทำเป็นหอศิลป์ และห้องจริยธรรม   โดยก่ออิฐถือปูน เป็นผนังโดยรอบทั้งอาคาร
31. พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณเงินฟื้นฟูหลังน้ำท่วม จำนวน 130,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างถนนหน้าอาคารเรียนหลังที่ 2 มาทางทิศตะวันออก และเชื่อมต่อถนนทางเข้า
32. พ.ศ. 2556 นำงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน     จำนวน 144,440 บาท มาติดตั้งฝ้าเพดาน และประตู หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก โดยรอบอาคารหอศิลป์ และห้องจริยธรรม
33. พ.ศ. 2556 นำงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 143,560 บาท ไปปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคาร 2 จำนวน 2 ห้องเรียน พร้อมเวที เพื่อใช้เป็นห้องประชุม
34. พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 50,000 บาท ทำเวทีห้องจริยธรรม ปัจจุบันโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
35. วันจันทร์ที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  นายอำนาจ ศรีนวล  ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตามคำสั่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ที่ 511/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จากโรงเรียน วชิรบารมีพิทยาคม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
36. ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดทำสำนักงานอำนวยการ  พร้อมที่จอดรถยนต์ คิดเป็นเงินประมาณ 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาท)
37. ปีงบประมาณ 2557 ได้จัดปรับปรุงติดตั้งตาข่ายที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน คิดเป็นเงินประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
38. ปีงบประมาณ 2557 ได้จัดปรับปรุงติดเหล็กดัดห้องจริยธรรม คิดเป็นเงินประมาณ  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)
39. ปีงบประมาณ 2557 จัดทำต่อเติมหลังคาห้องประชุม คิดเป็นเงินงบประมาณ  190 ,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
40. ปีงบประมาณ 2557 จัดปรับปรุงติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน คิดเป็นเงินงบประมาณ 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
41. ปีงบประมาณ 2557 จัดปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน คิดเป็นเงินงบประมาณ 120,000 บาท
42. ปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบลในการเทพื้นขนาด 406 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ  110,800  บาท
43. ปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ในการจัดหาครุภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพนักเรียน คิดเป็นเงินจำนวน  30,000  บาท
44. ปีงบประมาณ 2557 จัดปรับปรุงอาคารหอพระ คิดเป็นเงินจำนวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาท)
45. ปีงบประมาณ 2558 ทางคณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ผู้นำชุมชน ประชาชน ได้ร่วมกันจัดสร้างประปาน้ำดื่ม น้ำใช้ ของโรงเรียน คิดเป็นเงินจำนวน  260,187  บาท   (สองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
46. ปีงบประมาณ 2557 งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารโรงฝึกงาน102/27  (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  งบประมาณ  269,600  บาท  สอบราคาจ้างดำเนินงาน  238,000 บาท  หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว551  ลงวันที่  5 ก.พ.58
47. ปีงบประมาณ 2557 งานสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนงบประมาณติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ  2558  จำนวน 135,000  บาท สอบราคาจ้าง ดำเนินงาน  135,000  บาท  หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว1112  ลงวันที่  5  มี.ค. 58
48. ปีงบประมาณ 2557 งานสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมงบลงทุน  250,000  บาท  ปีงบประมาณ  2558  สอบราคาจ้าง ดำเนินงาน  249,500  บาท    หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ ว1514  ลงวันที่ 27  มี.ค.58
49. ปีงบประมาณ 2557 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2558  งบดำเนินงาน   672,000 บาท งบประมาณ  2558   ดำเนินการจัดซื้อ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน  40  ชุด   หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว2939  ลงวันที่  10 ก.ค.58
50. ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณเหลื่อม  ปี 2556/2557 (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) งบดำเนินงาน   672,000  บาท  งบประมาณ  2558   หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว3699 ลงวันที่  25 ส.ค.58 รวมงบประมาณ ในการจัดซื้อ  184,920  บาท
51. ปีงบประมาณ 2558  งบดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ 100,000  บาท งบดำเนินงาน  100,000  บาท หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว4211  ลงวันที่  22 ก.ย.58
52. ปีงบประมาณ 2558 งบดำเนินงาน  ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่สี  อาคารโรงฝึกงาน 102/27  งบประมาณ 238,000  บาท  
53. ปีงบประมาณ 2558    งบดำเนินงาน ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม   งบประมาณ  249,500  บาท  
54. ปีงบประมาณ 2559  (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)   งบดำเนินการ  ซ่อมแซม เทพื้น ค.ส.ล.และปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรั้ว   งบดำเนินงาน   150,000 บาท   หนังสือจากเขต ศธ 04271.50/ว541 ลงวันที่  5 ต.ค.58  รวมงบประมาณ ในการดำเนินงาน  150,000  บาท
55. ปีงบประมาณ  2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)   งบดำเนินการ  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หนังสือจากเขต ศธ 04271/ว412   ลงวันที่  19 ม.ค.59  รวมงบประมาณ ในการดำเนินงาน  200,000   บาท     
56.ปีงบประมาณ  2560 (งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล) รวมงบประมาณในการดำเนินการ 40,0000 บาท 
      ปัจจุบันโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากร ดังนี้

      นายเพิ่มวิทย์      กฤษณาบรรพต         ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นายวิโรจน์          อานทอง                 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางฉวีวรรณ       เผ่าวิทยานนท์           ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางฐานิฎฐ์         พิสิษฐ์เศรษฐี            ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางเสาวณี          สวยสม                   ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางสุภาภรณ์       แก้วเวชวงศ์              ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางสาววริศรา      ก๊กมาศ                    ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นายพชร             เอมสกุล                  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     นางสาวเอมวดี     เส็งเตี้ยม                  ครูวิทยฐานะชำนาญการ
     นายวัลลภ           สุขดิษฐ์                   ครูวิทยฐานะชำนาญการ
     นางสาวเบญจรัตน์ ควรเสนาะ                ครู คศ.1
     นายธนวัฒน์         เรืองฤทธิ์                 ครูผู้ช่วย
     นายสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล              ครูผู้ช่วย
     นางสาวพิรญา     ทองนา                     ครูผู้ช่วย
     นางณิชาดา        รอดกำเนิด                พนักงานราชการครู
     นางสาวเขมณาภาภรณ์    เม่นสุข         ครูอัตราจ้าง
     นายธเนศ           เสวกวรรณ์                ครูอัตราจ้าง
     นายกาญจนะ      อานทอง                  ครูอัตราจ้าง
     นายศุภกิจ          บุญยิ้ม                     ครูอัตราจ้าง
     นางสาวณัฐชา    เภาอ่อน                   ธุรการ
     นายมณเทียร      หมู่ศึกศรี                  ลูกจ้างชั่วคราว
     นางกฤษณา        ทานะมัย                 แม่บ้าน

คำขวัญของโรงเรียน
         คุณธรรม  นำสู่ความเจริญ   หมายถึง  การนำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แล้วยังประโยชน์ให้มีแต่ความสุข  ความเจริญ
อัตลักษณ์     จิตอาสา   มารยาทดี    มีระเบียบ
เอกลักษณ์    ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตั้งแต่เริ่มต้น – ปัจจุบัน
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 นายสุวรรณ       กล่อมจิตร 2521- 2536
2 นายประยุทธ     ศรีประสิทธิ์ 2537 - 2540
3 นางสาวมณฑา  นิลวดี 2540 - 2551
4 นายยงยุทธ      แก้วชัยสิทธิ์ 2551 - 2553
5 นายอภิรักษ์     เงินเส็ง 2553 - 2556
6 นายอำนาจ      ศรีนวล 2556 – 2560
7 นายเกษม ชื่นเทศ 2560 - 2562
8 นายชัยชน  หน่อมาก 2562 - 2564
9 นายเพิ่มวิทย์  กฤษณาบรรพต 2565 - ปัจจุบัน