ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร แบบ 216 ค (ครึ่งหลัง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน แบบ 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..